Izveštaj sa elektronske sednice PMI Serbia Chapter-a

Kategorija: Aktuelnosti, Godišnja skupština članova,

U skladu sa članom 9. Statuta PMI ogranka Srbija, 7.novembra 2012. godine u Beogradu je održana je  Godišnja Skupština članova Udruženja (GSČ), a Zapisnik je prosleđen svim članovima.

Pošto u  trenutku glasanja na GSČ, nije bilo uslova za formalno usvajanje Izveštaja o dosadašnjem radu, kao i predloga Plana rada i budžeta za naredni jednogodišnji period, upućen je poziv članovima Udruženja za elektronsko glasanje 14.-21.11.2012. da se izjasne po sledećim pitanjima sa ZA, UZDRŽAN I PROTIV:

1. Da li ste saglasni sa prihvatanjem Izveštaja o radu Udruženja za protekli period?

2. Da li ste saglasni sa prihvatanjem Finansijskim izveštajem Udruženja za protekli period?

3. Da li ste saglasni sa predloženim jednogodišnjim Planom rada Udruženja?

4. Da li ste saglasni sa predloženim Budžetom za naredni jednogodišnji period?

Upravni odbor PMI ogranka Srbija konstatuje da je elektornsko glasanje završeno po proceduri i Statutu, i obaveštava članstvo da su formalno usvojeni svi dokumenti prezentovani na Godišnjoj skupštini članova Udruženja održanoj 07.11.2012., koji su i  distribuirani svim članovima.

Kvorum za glasanje je na dan raspisivanja elektronskih izbora po Statutu je iznosio 45 članova.

Elektronski je ispravno glasalo 56 aktivnih članova Udruženja.

Rezultati glasanja su sledeći:

1. Da li ste saglasni sa prihvatanjem Izveštaja o radu Udruženja za protekli period?   56x ZA

2. Da li ste saglasni sa prihvatanjem Finansijskim izveštajem Udruženja za protekli period?   55x ZA, 1x Uzdržan

3. Da li ste saglasni sa predloženim jednogodišnjim Planom rada Udruženja?   56 x ZA

4. Da li ste saglasni sa predloženim Budžetom za naredni jednogodišnji period?   56 x ZA

Zahvaljujemo se svima koji su ispunili svoju dužnost i odazvali se glasanju.

Upravni odbor PMI ogranka Srbija se obavezuje da će, uz vaše aktivno učešće, sprovoditi aktivnosti definisane jednogodišnjim planom, a u okviru usvojenog budžeta.

Puno je izazova ispred nas i nadamo se da ćemo zajedno postići rezultate na koje ćemo svi biti ponosni.